บริการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานประจำปี

ตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงานมีชื่อเต็มว่า "พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535" ได้กำหนดให้ทุกโรงงานหรืออาคารควบคุมจะต้องมีการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานประจำปีส่ง พพ. ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกๆปี และหลังจากนั้นทาง พพ. จะมีการส่งแบบประเมินการทำรายงานตอบกลับมาให้ทุกโรงงาน/อาคารควบคุมเพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขและให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย บริษัท เอส พาวเวอร์ทีม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงานในโรงงานและอาคาร ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวและได้มีการและปรับปรุงให้การทำรายงานของสถานประกอบการให้ถูกต้อง 100% โดยมีการจัดทำรายงานตรวจสอบความถูกต้องของรายงานอย่างละเอียด ตามบริการต่อไปนี้

1. บริการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานประจำปี
1.1 บริการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานไม่รวมการตรวจวัด ข้อมูลในการจัดทำรายงานและประกอบการทำรายงานโรงงาน/อาคารควบคุมเป็นฝ่ายรวบรวมและส่งให้กับทางบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลต่างๆทางบริษัทฯจะทำการแจ้งขอข้อมูลที่ต้องการให้กับทางสถานประกอบการทราบและรวบรวม รวมถึงการดำเนินมาตรการมาตรการอนุรักษ์พลังงานและกิจกรรมต่างๆเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน
สิ่งที่สถานประกอบการจะได้รับ
1. รายงานการจัดการพลังงาน จำนวน 2 เล่ม
2. CD รายงานการจัดการพลังงาน จำนวน 2 แผ่น
1.2 บริการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน โดยรวมการเข้าดำเนินเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานทั้งไฟฟ้าและความร้อนที่มีนัยยะสำคัญ ข้อมูลการผลิต กระบวนการผลิต วิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงานที่สามารถทำได้ คำนวณผลประหยัด เงินลงทุน ระยะเวลาคืนทุน ไม่รวมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน
สิ่งที่สถานประกอบการจะได้รับ
1. รายงานการจัดการพลังงาน จำนวน 2 เล่ม
2. CD รายงานการจัดการพลังงาน จำนวน 2 แผ่น
3. รายงานสัดส่วนการใช้พลังงาน
4. โครงการอนุรักษ์พลังงานประจำปีตามความเหมาะสมกับสถานประกอบการ
5. รายงานผลการอนุรักษ์พลังงานจากการตรวจวัดจริง

2. บริการที่ปรึกษาด้านพลังงาน
บริการที่ปรึกษาด้านพลังงาน ประกอบไปด้วย การให้คำแนะนำตามขั้นตอนของการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน ตามกฎหมาย การตรวจวัดวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีนัยยะสำคัญ นำเสนอเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานและโครงการลดต้นทุนด้านพลังงานประจำปี ตรวจวัดผลประหยัดของโครงการ การอบรมด้านพลังงานตามหลักสูตรที่ต้องการ และจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน โดยเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างน้อย 6 ครั้ง

3. บริการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรในการอนุรักษ์พลังงานตามความต้องการของสถานประกอบการ และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน เช่น
• บริการจัดอบรมและจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน
• บริการจัดอบรม "ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า"
• บริการจัดอบรม "การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม"
• บริการจัดอบรม " คิดง่าย เข้าใจเร็ว กับค่าไฟ TOU"
• บริการจัดอบรม "ผู้ตรวจสอบภายในการจัดการพลังงาน" ( Internal Audit )