โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องทำน้ำเย็น(Chiller)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องทำน้ำเย็น(Chiller)
ในภาคอุตสาหกรรม และอาคารธุรกิจ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรักษ์พลังงาน(พพ.)ได้รับงบประมาณ จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2557 เพื่อดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่อง ทำน้ำเย็น (Chiller) ในภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ โดยสถานประกอบการสามารถขอรับการสนับสนุนการเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นได้หลายชุด ในวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 800,000 บาทต่อชุด

เงื่อนไขการสนับสนุน

-การติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นที่มีคุณสมบัติตามประกาศกฎกระทรวง กำหนดเครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศทีมีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. 2554

-เงินสนับสนุน 20 % สูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท/ชุด

-ระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 7 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณภุชงค์ งามเสงี่ยม
โทรศัพท์ 02-561-4622 หรือ 02-797-0999 ext.1866 หรือ 084-656-2310 โทรสาร 02-561-4622 โทรสาร 02-561-4622 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.