หลักการทำงานของระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (solar collector)

ส่วนประกอบที่สำคัญของระบบประกอบด้วย แผงรับรังสีอาทิตย์,ถังเก็บน้ำร้อน,แหล่งความร้อนเหลือทิ้ง (กรณีเป็นแบบผสมผสาน) อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน และเครื่องสูบน้ำหมุนเวียน โดยแผงรับรังสีอาทิตย์จะทำหน้าที่รับรังสีจากดวงอาทิตย์ ถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำหรือตัวกลางที่ไหลผ่านแผงรับรังสี โดยอาศัยเครื่องสูบน้ำหมุนเวียน หรือการไหลโดยธรรมชาติ และเก็บสะสมพลังงานไว้ที่ถังเก็บน้ำร้อนขณะที่อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนจะทำหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อนจากแหล่งความร้อนเหลือทิ้งโดยถ่ายเทให้กับน้ำหรือตัวกลางที่ไหลผ่านเครื่องแรกเปลี่ยนความร้อน เพื่อเก็บพลังงานไว้ที่ถังเก็บน้ำร้อนระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (solar collector)

 

การประมาณการขนาดระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

สำหรับการประมาณการเพื่อหาขนาดระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสมและเกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ขอแนะนำว่าควรใช้ระบบฯ ที่มีขนาดน้อยกว่าความต้องการน้ำร้อนสูงสุด ส่วนที่เหลือควรใช้พลังงานอย่างอื่น เช่น ความร้อนเหลือทิ้ง ไฟฟ้า LPG ฯลฯ เป็นพลังงานเสริมช่วยทำน้ำร้อนให้ได้ตามความต้องการนน้ำร้อนสูงสุด และช่วงที่ไม่มีแสงอาทิตย์ ทั้งนี้ ขอแนะนำว่าสัดส่วนของการผลิตน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสมและประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับประเทศไทยซึ่งมีความเข้มรังสีอาทิตย์ค่อนข้างสูงควรอยู่ระหว่าง 60-80% ของความต้องการน้ำร้อนสูงสุด

 

 

บทความจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

About us

Vision & MissionSample Image

S Power Team ผู้นำในการให้คำปรึกษา, ออกแบบระบบการใช้พลังงาน, บริการจัดการ และจัดหาอุปกรณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บริการอย่างครบวงจร

บริษัท เอส พาวเวอร์ ทีม จำกัด 1471/20 ซ.พัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย Tel:02-3128792-3 Fax:02-3128794