มาตรการอุ่นน้ำก่อนป้อนเข้าหม้อน้ำโดยระบบ Heat Pump

heat pump

มาตรการอุ่นน้ำก่อนป้อนเข้าหม้อน้ำโดยระบบ Heat Pump

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
โรงงานมีการใช้งานหม้อน้ำชนิด Once Through ขนาด 1 ตัน ใช้ก๊าซแอลพีจีเป็นเชื้อเพลิง ผลิตไอน้ำเฉลี่ย 0.37 ตันต่อชั่วโมง ที่แรงดัน 6 บาร์เกจ ใช้งาน 10 ชั่วโมงต่อวัน 6 วันต่อสัปดาห์ มีอัตราการสิ้นเปลืองก๊าซแอลพีจีเฉลี่ย 240 กิโลกรัมต่อวัน ที่ราคาต่อหน่วยเฉลี่ย 24.19 บาทต่อกิโลกรัม

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง
จากการสำรวจการใช้พลังงานในระบบไฟฟ้าหม้อน้ำ พบว่า ไม่มีการนำความร้อนทิ้งใดๆ กลับมาใช้งาน ทำให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในการต้มน้ำที่อุณหภูมิประมาณ 40 ̊C หากสามารถน้ำความร้อนทิ้งในระบบกลับมาใช้อุ่นน้ำป้อนได้ จะสามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้มาก

  มาตรการอุ่นน้ำก่อนป้อนเข้าหม้อน้ำโดยระบบ Heat Pump

รูปแสดงหม้อน้ำชนิด Once Through ขนาด 1 ตัน

แนวคิดและขั้นตอนในการดำเนินการ
1. สำรวจและเก็บข้อมูลอุณหภูมิและปริมาณความร้อนสูญเสียของหม้อน้ำ
2. วิเคราะห์และคำนวณศักยภาพการประหยัดพลังงานที่จะดำเนินการปรับปรุง
3. ดำเนินการปรับปรุงโดยการนำความร้อนสูญเสียกลับมาอุ่นน้ำป้อนเพื่อให้ได้อุณหภูมิน้ำป้อนประมาณ 70 ̊C
4. ติดตามผลและตรวจสอบการใช้งานหลังการปรับปรุง
5. สรุปผลการดำเนินการ

สภาพหลังปรับปรุง
ระยะดำเนินการที่แล้วเสร็จ 20 สัปดาห์
เงินลงทุน 370,000.00 บาท
ผลประหยัดที่ได้ 197,398.92 บาท/ปี หรือ 6.45 toe/ปี
ระยะเวลาคืนทุน 1.87 ปี

วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน
การวิเคราะห์ผลการประหยัดสำหรับมาตรการนี้ เกิดจากการที่หม้อน้ำมีการใช้เชื้อเพลิงลดลง โดยเมื่อน้ำป้อนมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น 40 ̊C

ข้อมูลเบื้องต้น
ประสิทธิภาพของหม้อน้ำ
= 60 %
ค่าความร้อนของก๊าซแอลพีจี
= 49.30 MJ/kg.
ระยะเวลาการเปิดใช้งาน
= 10 ชั่วโมง/วัน
จำนวนวันทำงาน
= 336 วัน/ปี
ราคาค่าเชื้อเพลิง
= 24.19 24.19 บาท/kg.

ก่อนปรับปรุง
ปริมาณการใช้ก๊าซแอลพีจี = 240 kg./วัน
= 80,640.00 kg./ปี
= 3,975,552.00 MJ/ปี
= 1,950,681.60 บาท/ปี

ผลประหยัด
จากสมการ Qf = mf.C(T₁−T₂)

เมื่อ Qf คือ พลังงานความร้อนที่ประหยัดได้ (kJ/hr)
Mf คือ ปริมาณน้ำป้อนหม้อน้ำ (l/hr)
C คือ ค่าความร้อนจำเพาะของน้ำ (4.186 kJ/kg.̊C
T1 คือ อุณหภูมิของน้ำหลังการแลกเปลี่ยนความร้อน (̊C)
T2 คือ อุณหภูมิของน้ำป้อนหม้อน้ำ (̊C)

Mf = 600.00 l/hr
C = 1 4.186 kJ/kg.̊C
T1 = 70 ̊C
T2 = 30 ̊C

แทนค่าสมการ
พลังงานความร้อนที่ประหยัดได้
Qf = 600 x 4.186 x (70 - 30)
= 1 100,464.00 kJ/hr
= 100464 x 10 x 336 MJ/ปี
= 337,559.04 MJ/ปี
คิดแป็นก๊าซแอลพีจีที่ประหยัดได้
= 11,411.73 kg/ปี
คิดเป็นเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้
= 276,049.80 บาท/ปี
= 8.062 toe/ปี

ติดตั้งระบบ Heat Pump แล้วน้ำลมเย็น 2,500 cfm ส่งไปช่วยในระบบทำความเย็นห้องนึ่งจ๊อ
Heating Capacity
= 25.00 kW
Power comsumtion
= 5.60 kW
= 18,816.00 kW/ปี
= 78,650.88 บาท/ปี

พลังงานที่ใช้เพิ่มขึ้นจากการติดตั้งระบบ Heat Pump
= 67,737.60 MJ/ปี
ดั้งนั้นพลังงานที่ประหยัดได้หลังติดตั้ง
= 269,821.44 MJ/ปี
= 6.445 toe/ปี
= 197,398.92 บาท/ปี


การลงทุนและผลตอบแทน
เงินลงทุนค่าอุปกรณ์และงานติดตั้ง Heat Pump
= 370,000.00 บาท
ระยะเวลาคืนทุน 
= 1.87 ปี

About us

Vision & MissionSample Image

S Power Team ผู้นำในการให้คำปรึกษา, ออกแบบระบบการใช้พลังงาน, บริการจัดการ และจัดหาอุปกรณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บริการอย่างครบวงจร

บริษัท เอส พาวเวอร์ ทีม จำกัด 1471/20 ซ.พัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย Tel:02-3128792-3 Fax:02-3128794