มาตรการหุ้มฉนวนชุด Electrical Heater เครื่องฉีดพลาสติก Nisei 360T

ชื่อมาตรการ : มาตรการหุ้มฉนวนชุด Electrical Heater เครื่องฉีดพลาสติก

 

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน

โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติกมีการใช้เครื่องฉีดพลาสติกหลักอยู่ 11 เครื่อง ใช้งาน 24 ชั่วโมงต่อวัน และ  330 วันต่อปี โดยเครื่องฉีดพลาสติกทั้งหมดเป็นแบบ Hydraulic Pump ใช้พลังงานสูง และยังไม่เคยทำมาตรการประหยัดพลังงานมาก่อน

 

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง

วัสดุท่อฉีดพลาสติกของเครื่องฉีดพลาสติกทั้งหมด ไม่ได้ทำการหุ้มฉนวน ทำให้อุณหภูมิที่ผิวของชุด Electrical Heater มีค่าเฉลี่ยประมาณ 250oC

 

injection insulation 25075501

รูปแสดง  Electrical Heater ของเครื่องฉีดพลาสติก Nisei 360T

 

แนวคิด และขั้นตอนการดำเนินการ

โรงงานมีแนวคิดหุ้มฉนวนชุด Electrical Heater ของเครื่องฉีดพลาสติก เพื่อลดการสูญเสียความร้อนในกระบวนการผลิต โดยพิจารณาติดตั้งทดสอบกับเครื่องขนาด 360T ตัน จำนวน 1 เครื่อง ประกอบด้วยลำดับขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

  1. ทำการตรวจวัดค่าอุณหภูมิที่ผิว Electrical Heater เครื่องฉีดพลาสติกก่อนการหุ้มฉนวน
  2. วัดหาขนาดของชุด Electrical Heater (Diameter)
  3. หุ้มฉนวนด้วยเซรามิกไฟเบอร์ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว
  4. ทำการตรวจวัดค่าอุณหภูมิที่ผิวท่อเครื่องฉีดพลาสติกหลังจากการหุ้มฉนวน
  5. ทำการตรวจสอบดูว่าผลกระทบของผลิตภัณฑ์หลังจากการหุ้มฉนวน และปรับค่าอุณหภูมิของเครื่องฉีดพลาสติกให้เหมาะสม

 

สภาพหลังปรับปรุง

การดำเนินการมาตรการหุ้มฉนวน Electrical Heater เครื่องฉีดพลาสติกเพื่อลดการสูญเสียความร้อนในกระบวนการผลิต และยังทำให้อากาศภายในโรงงานเย็นลง

 

injection insulation 25075502

รูปภาพ การติดตั้งฉนวนกับเครื่องฉีดพลาสติก Nisei 360T

 

วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

จำนวนเครื่องฉีดพลาสติกที่จะทำการหุ้มฉนวน                         

=            1              เครื่อง

จำนวนชั่วโมงการทำงาน                                                                 

=             24          ชั่วโมง/วัน

=             330         วัน/ปี

 

อุณหภูมิที่ผิว(โดยเฉลี่ย),Ts                                                             

=             250         oC

ความยาวของชุด Electrical Heater,L (ช่วงที่ 1)                         

=             1.2          m

รัศมีภายนอกของสกรู(19 cm.) , R                                                

=             0.095     m

พื้นที่ผิวของชุด Electrical Heater ก่อนหุ้มฉนวน, As

=             44 x R x จำนวนเครื่อง x L/7

=             44 x 0.095 x 1 x 1.2/7

=             0.716     m2

 

ความยาวของชุด Electrical Heater,L (ช่วงที่ 2)                         

=             0.13        m

รัศมีภายนอกของสกรู(25 cm.) , R                                                

=             0.125     m

พื้นที่ผิวของชุด Electrical Heater ก่อนหุ้มฉนวน, As

=             44 x R x จำนวนเครื่อง x L/7

=             44 x 0.125 x 1 x 0.13/7

=             0.102     m2

 

อุณหภูมิอากาศภายนอก, Tair

=             35           oC

ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน, ho

=             10           W/m2K

การสูญเสียปริมาณความร้อนคำนวณจากสมการ Q  

=             Asho(Ts-Tair )

 

การใช้พลังงานก่อนปรับปรุง

ค่าการสูญเสียปริมาณความร้อนก่อนหุ้มฉนวน  Q1

=             (0.716+0.102) x 10 x (250-35)

=             1.76        kW

การใช้พลังงานหลังปรับปรุง

ความหนาของฉนวน, tins

=          0.025      m

 

อุณหภูมิที่ผิวของ Heater  หลังหุ้มฉนวน, Ts2

=             70           oC

ความหนาของฉนวน, tIns

=             0.025     m

 

พื้นที่ผิวของชุด Electrical Heater ก่อนหุ้มฉนวน, A1

=             44 x R x จำนวนเครื่อง x L/7

=             44 x (0.095+0.025) x 1 x 1.2/7

=             0.905     m2

 

พื้นที่ผิวของชุด Electrical Heater ก่อนหุ้มฉนวน, A2

=             44 x R x จำนวนเครื่อง x L/7

=             44 x (0.125+0.025) x 1 x 0.13/7

=             0.123     m2

 

ค่าการสูญเสียปริมาณความร้อนหลังหุ้มฉนวน Q2

=             (0.905+0.123) x 10 x (70-35)

=             0.36        kW

 

ผลประหยัดพลังงาน

ดังนั้นจะลดการสูญเสียความร้อนได้ (Q1-Q2)                              

=             1.76 – 0.36

=             1.4          kW

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้                                                            

=            1.4 x 24 ชม./วัน x 330 วัน/ปี

=            11,088                   kWh/ปี

ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้                                                                       

=            11,088 x 3.47      บาท/ปี

=            38,475.36             บาท/ปี

คิดเป็นผลประหยัดจากพลังงาน                                                     

=             0.945                     toe/ปี

 

ผลประหยัดพลังงานจริง

หลังจากร่วมกันพิจารณาทางโรงงานเลือกติดตั้งเพียง 1 เครื่อง เพื่อทดสอบเสถียรภาพของฉนวนคือ เครื่อง Nisei 360 T

injection insulation 25075503

กราฟ การใช้พลังงานก่อนติดตั้งฉนวนกับเครื่อง Nisei 360T

 

injection insulation 25075504

กราฟ การใช้พลังงานหลังติดตั้งฉนวนกับเครื่อง Nisei 360T

 

พลังงานไฟฟ้าก่อนติดตั้ง                                                                 

=             4.7                          kW/hr.

=            4.7 x 24 ชม./วัน x 330 วัน/ปี

=            37,224                   kWh/ปี

พลังงานไฟฟ้าหลังติดตั้ง                                                                 

=             2.73                       kW/hr.

=            2.73 x 24 ชม./วัน x 330 วัน/ปี

=            21,621.6               kWh/ปี

 

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้                                                            

=            37,224 - 21,621.6                                                                                                                                                             

=            15,602.4               kWh/ปี

ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้                                                                       

=            15,602.4 x 3.47  บาท/ปี

=            54,140.33             บาท/ปี

คิดเป็นผลประหยัดจากพลังงาน                                                     

=             1.329                     toe/ปี

About us

Vision & MissionSample Image

S Power Team ผู้นำในการให้คำปรึกษา, ออกแบบระบบการใช้พลังงาน, บริการจัดการ และจัดหาอุปกรณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บริการอย่างครบวงจร

บริษัท เอส พาวเวอร์ ทีม จำกัด 1471/20 ซ.พัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย Tel:02-3128792-3 Fax:02-3128794