มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบหล่อเย็น (Cooling) ในอุตสาหกรรมฉีดพลาสติก

ชื่อมาตรการ : มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบหล่อเย็น (Cooling) ในอุตสาหกรรมฉีดพลาสติก

 

 ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน

โรงงานผลิตพลาสติกมีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 12 เดือน จากเดือนมกราคม 2554 ถึงเดือนธันวาคม 2554 รวมทั้งสิ้น 3,499,000kWh/ปี คิดเป็นค่าไฟฟ้า 11,639,666บาท/ปี มีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 บาทต่อหน่วย โดยโรงงานมีเวลาทำงาน 24 ชั่วโมงต่อวัน และทำงาน 300 วันต่อปี ใช้ระบบหล่อเย็นในกระการผลิตของเครื่องฉีดพลาสติก

 

 ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง

จากการสำรวจพบว่าระบบหล่อเย็นของโรงงานเป็น Cooling 175 T 3 Sell และ PVC filling เสื่อมสภาพแล้ว ทำให้ประสิทธิภาพการระบายความร้อนไม่ดี และในระบบท่อน้ำก็มีอากาศอยู่มากเนื่องจากเกิดการตันในระบบ ทำให้ปั๊มจ่ายน้ำหลายตัวชำรุด

 

colling 25075501

รูปแสดง สภาพ PVC filling และ Pump ก่อนปรับปรุง

 

colling 25075502

กราฟแสดง การใช้พลังงานของมอเตอร์พัดลม Cooling ขนาด 5 HP

 

แนวคิด และขั้นตอนการดำเนินการ

หากมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบหล่อเย็นให้ดี อาจทำให้อุณหภูมิน้ำไปและกลับไม่ต่างกันมาก ซึ่งจะสามรถประหยัดพลังงานได้โดยการลดจำนวนพัดลม Cooling ลงได้ ดั้งนั้นจึงมีแนวคิดให้โรงงานปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบหล่อเย็นดังนี้

  1. เปลี่ยน PVC filling
  2. ซ่อมปั๊มน้ำ
  3. แก้ไขระบบที่ตันทำให้เกิดอากาศในระบบ
  4. ติดตั้งแอร์เว้นวาล์วท่อน้ำเพื่อไล่อากาศออกจากระบบ

 

สภาพหลังปรับปรุง

โรงงานได้ดำเนินการให้ผู้รับเหมาเข้าปรับปรุงระบบหล่อเย็น ซึ่งหลังจากปรับปรุงแล้วทำให้อุณหภูมิน้ำที่จ่ายเข้าเครื่องจักรอยู่ที่ 28.5 °C และอุณหภูมิน้ำกลับเข้า Cooling อยู่ที่ 31.5 °C ซึ่งหลังจากได้ทดลองหยุดพัดลมระบายอากาศของ Cooling แล้วอุณหภูมิน้ำยังต่างกันไม่ถึง 4 °C

 

 

colling 25075503

รูปแสดง สภาพ PVC filling และ Pump หลังปรับปรุง

 

วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

การใช้พลังงานก่อนปรับปรุง

กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยของพัดลม Cooling 5 HP                  

=             2.4          kW

กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยของพัดลม Cooling 5 HP 3 เครื่อง  

=             2.4 x 3   kW

ดังนั้นกำลังไฟฟ้าเฉลี่ยก่อนปรับปรุง                             

=             7.2          kW

=             7.2 x 24 ช.ม. x 330 วัน

=             57,024   kWh/ปี

 

การใช้พลังงานหลังปรับปรุง

หลังปรับปรุงสามารถหยุดพัดลมระบายความร้อนได้ 1 เครื่อง

ดังนั้นกำลังไฟฟ้าเฉลี่ยหลังปรับปรุง                             

=             2.4 x 2 kW

=             4.8          kW

=             4.8 x 24 ช.ม. x 330 วัน

=             38,016   kWh/ปี

 

ผลประหยัดพลังงาน

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้                                            

=            57,024 – 38,016

=            19,008                   kWh/ปี

ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้                                                       

=            19,008   x 3.33    บาท/ปี

=            63,296.64             บาท/ปี

คิดเป็นผลประหยัดจากพลังงาน                                     

=             1.620                     toe/ปี

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

โรงงานควรปรับให้ระบบสามารถทำงานเปิดปิดพัดลมได้อัตโนมัติ โดยการตรวจสอบอุณหภูมิน้ำจากบ่อมาสั่งการทำงานของพัดลม หรือนำระบบ Inverter เข้ามาใช้ในการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์พัดลมระบายอากาศ เพื่อเป็นการรักษาอุณหภูมิน้ำให้นิ่งยิ่งขึ้น

About us

Vision & MissionSample Image

S Power Team ผู้นำในการให้คำปรึกษา, ออกแบบระบบการใช้พลังงาน, บริการจัดการ และจัดหาอุปกรณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บริการอย่างครบวงจร

บริษัท เอส พาวเวอร์ ทีม จำกัด 1471/20 ซ.พัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย Tel:02-3128792-3 Fax:02-3128794