มาตรการ เปลี่ยนโคม Fluorescent High-Bay 4x54W พร้อมแผ่นสะท้อนแสง

มาตรการ : เปลี่ยนโคม Fluorescent High-Bay 4x54W พร้อมแผ่นสะท้อนแสง

 

 ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน

โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติกมีการใช้พลังงานไฟฟ้าในส่วนของการให้แสงสว่างในพื้นที่ทำงาน โดยเวลากลางวันใช้แสงธรรมชาติ ส่วนกลางคืน 12 ชั่วโมง ใช้แสงจากโคมไฟ High bay 400 W ในการส่องสว่าง

 

 ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง

จากการสำรวจพบว่าในบริเวณโรงฉีดพลาสติกมีการใช้โคมไฟ High bay 400W เพื่อส่องสว่างในเวลากลางคืน ซึ่งสำหรับโคมไฟประเภทนี้จะให้แสงสว่างว่างได้ดี แต่จะมีปัญหาเรื่องความร้อนที่ส่งออกมา และระยะเวลาในการอุ่นไส้หลอดที่นานประมาณ 3 – 10 นาที่ จึงจะให้แสงสว่างได้เต็มที่ และในส่วนของพลังงานที่ใช้ก็สูงมาก

t5 lighting 1

รูปแสดง โคมไฟก่อนปรับปรุง

 

t5 lighting 2

กราฟแสดง ค่าการใช้พลังงานของหลอด HID จำนวน 2 หลอด

 

แนวคิด และขั้นตอนการดำเนินการ

จากปัญหาเรื่องการสินเปลืองพลังงานทำให้โรงงานมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟที่ประหยัดพลังงาน และใช้โคมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการส่องสว่างก็ช่วยให้ได้ปริมาณการส่องสว่างที่ไม่น้อยกว่าเดิม และสามารถประหยัดพลังงานได้ประมาณ 50%

t5 lighting 3

รูปแสดง ตัวอย่างโคมไฟหลังปรับปรุง

 

ตัวอย่างการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

การใช้พลังงานก่อนปรับปรุง

โคมไฟ High bay 400W จำนวน 39 โคม                    

=             400                                         W

กำลังไฟฟ้าสูญเสียในบัลลาสต์                                       

=             50                                           W

จำนวนชั่วโมงทำงานใน 1 ปี                                           

=             3,960                                     ชั่วโมง

อัตราค่ากระแสไฟฟ้าต่อหน่วย                                        

=             3.34                                        บาท/หน่วย

ค่าพลังงานไฟฟ้าต่อปี                                                       

=             (39 x 450 x 3,960)/1,000

=             69,498                                   kW/ปี

ค่ากระแสไฟฟ้าต่อปี                                                          

=             69,498 x 3.34

=             232,122.32                           บาท/ปี

การใช้พลังงานหลังปรับปรุง

โคมไฟ FL HB (4x54) จำนวน 39 โคม                      

=             54                                           W

กำลังไฟฟ้าสูญเสียในบัลลาสต์                                       

=             2                                              W

จำนวนชั่วโมงทำงานใน 1 ปี                                           

=             3,960                                     ชั่วโมง

อัตราค่ากระแสไฟฟ้าต่อหน่วย                                        

=             3.34                                        บาท/หน่วย

ค่าพลังงานไฟฟ้าต่อปี                                                       

=             (156 x 56 x 3,960)/1,000

=             34,594.56                             kW/ปี

ค่ากระแสไฟฟ้าต่อปี                                                          

=             34,594.56x 3.34

=             115,545.83                           บาท/ปี

ผลประหยัดพลังงาน

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้                                            

=             (69,498 - 34,594.56)

=             34,903.44                             kWh/ปี

คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้                                                   

=             34,903.44 x 3.34

=             116,577.49                           บาท/ปี

About us

Vision & MissionSample Image

S Power Team ผู้นำในการให้คำปรึกษา, ออกแบบระบบการใช้พลังงาน, บริการจัดการ และจัดหาอุปกรณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บริการอย่างครบวงจร

บริษัท เอส พาวเวอร์ ทีม จำกัด 1471/20 ซ.พัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย Tel:02-3128792-3 Fax:02-3128794