มาตรการ หุ้มฉนวนชุด Electrical Heater เครื่องเป่าพลาสติก

ชื่อมาตรการการอนุรักษ์พลังงาน : มาตรการหุ้มฉนวนชุด Electrical Heater เครื่องเป่าพลาสติก

 

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน

โรงงานผลิตถังพลาสติกมีการใช้เครื่องเป่าพลาสติกอยู่ทั้งหมด 23 เครื่อง ใช้งาน 24 ชั่วโมงต่อวัน และ  330 วันต่อปี

 

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง

วัสดุท่อฉีดพลาสติกของเครื่องเป่าพลาสติกทั้งหมด ไม่ได้ทำการหุ้มฉนวน ทำให้อุณหภูมิที่ผิวของชุด Electrical Heater มีค่าเท่ากับ 150oC

insulation1

รูปแสดง  Electrical Heater ของเครื่องเป่าพลาสติกขนาด 50 ลิตร

 

insulation2

กราฟแสดง  ค่าพลังงาน Electrical Heater ของเครื่อง No.15

 

แนวคิด และขั้นตอนการดำเนินการ

โรงงานมีแนวคิดหุ้มฉนวนชุด Electrical Heater ของเครื่องเป่าพลาสติก เพื่อลดการสูญเสียความร้อนในกระบวนการผลิต โดยพิจารณาติดตั้งทดสอบกับเครื่องขนาด 50 ลิตร จำนวน 4 เครื่อง คือ No.15-18 ประกอบด้วยลำดับขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

  1. ทำการตรวจวัดค่าอุณหภูมิที่ผิวท่อเครื่องเป่าพลาสติกก่อนการหุ้มฉนวน
  2. ทำการตรวจวัดค่าอุณหภูมิที่ผิว Electrical Heater เครื่องเป่าพลาสติกก่อนการหุ้มฉนวน
  3. วัดหาขนาดของชุด Electrical Heater (Diameter)
  4. หุ้มฉนวนที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว
  5. ทำการตรวจวัดค่าอุณหภูมิที่ผิวท่อเครื่องเป่าพลาสติกหลังจากการหุ้มฉนวน
  6. ทำการตรวจสอบดูว่าผลกระทบของผลิตภัณฑ์หลังจากการหุ้มฉนวน และปรับค่าอุณหภูมิของเครื่องเป่าพลาสติกให้เหมาะสม

สภาพหลังปรับปรุง

การดำเนินการมาตรการหุ้มฉนวน Electrical Heater เครื่องเป่าพลาสติกเพื่อลดการสูญเสียความร้อนในกระบวนการผลิต และยังทำให้อากาศภายในโรงงานเย็นลง

 

 

insulation3

รูปภาพการติดตั้งฉนวนเครื่องเบอร์ 16

 

insulation4

รูปภาพ การติดตั้งฉนวนเครื่องเบอร์ 19

 

insulation5

รูปภาพแสดง อุณหภูมิผิวของชุด Electrical Heater หลังหุ้มฉนวนประมาณ 50oC

 

 

 

วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

จำนวนเครื่องฉีดพลาสติกที่จะทำการหุ้มฉนวน                         

=            4             เครื่อง

จำนวนชั่วโมงการทำงาน                                                                 

=             24          ชั่วโมง/วัน

=             330         วัน/ปี

ความยาวของชุด Electrical Heater,L                                            

=             1.7          m

อุณหภูมิที่ผิว(โดยเฉลี่ย),Ts                                                             

=             150         oC

รัศมีภายนอก , R                                                                                

=             0.095     m

พื้นที่ผิวของชุด Electrical Heater ก่อนหุ้มฉนวน, As

=             44 x R x จำนวนเครื่อง x L/7

=             44 x 0.095 x 4 x 1.7/7

=             4.06        m2

อุณหภูมิอากาศภายนอก, Tair

=             35           oC

ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน, ho

=             10           W/m2K

การสูญเสียปริมาณความร้อนคำนวณจากสมการ Q     

=            Asho(Ts-Tair )

 

การใช้พลังงานก่อนปรับปรุง

ค่าการสูญเสียปริมาณความร้อนก่อนหุ้มฉนวน Q1

=             4.06 x 10 x (150-35)

=             4.67        kW

 

การใช้พลังงานหลังปรับปรุง

อุณหภูมิที่ผิวของ Heater  หลังหุ้มฉนวน, Ts2

=             45           oC

ความหนาของฉนวน, tIns

=             0.025     m

ค่าการสูญเสียปริมาณความร้อนหลังหุ้มฉนวน Q2

=             4.06 x 10 x (45-35)

=             0.41        kW

 

ผลประหยัดพลังงาน

ดังนั้นจะลดการสูญเสียความร้อนได้ (Q1-Q2)                              

=             4.67 – 0.41

=             4.26        kW

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้                                                            

=            4.26 x 24 ชม./วัน x 330 วัน/ปี

=            33,739.2               kWh/ปี

ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้                                                                       

=            33,739.2 x 3.26  บาท/ปี

=            109,989.79           บาท/ปี

คิดเป็นผลประหยัดจากพลังงาน                                                     

=             2.875                     toe/ปี

About us

Vision & MissionSample Image

S Power Team ผู้นำในการให้คำปรึกษา, ออกแบบระบบการใช้พลังงาน, บริการจัดการ และจัดหาอุปกรณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บริการอย่างครบวงจร

บริษัท เอส พาวเวอร์ ทีม จำกัด 1471/20 ซ.พัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย Tel:02-3128792-3 Fax:02-3128794